วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

ชมรม อย.น้อย

ยินดีต้อนรับสู่ชมรม อย. น้อย ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต                                            
          ตามที่โรงเรียนกำหนดให้้มีการจัดกิจกรรมผู้เรียนด้วยการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานวิชาการ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือนักเรียนอาจรวมตัวกันการจัดตั้งชุมนุม/ชมรมเพื่อพัฒนาความสามารถและได้ทำงานที่สนใจ
ใฝ่รู้ การจัดตั้งชุมนุม อย. น้อย ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ก่อตั้งโดย คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสืบเนื่องมาจากเป็น ครูที่สอนวิชาการทำอาหารจึงเล็งเห็นว่าถ้ารวมนักเรียนจัดตั้งชุมนุม
อย. น้อย จะก่อประโยชน์ต่อ โรงเรียน เป็นอย่างมาก การจัดตั้งชุมนุม อย.น้อย จึงสอดคล้อง กับหลักการสำคัญของ
คณะกรรมการอาหารและยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ ความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยให้ความสำคัญต่อเด็กและ
เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนซึ่งเป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สามารถให้ข้อมูลกับเพื่อน
ผู้ปกครองหรือให้ข้อมูลด้านอาหารและยาต่อชุมชนได้เป็น อย่างดี โครงการ อย. น้อย ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จึงเริ่มจาก
นักเรียนกลุ่มหนึ่ง ที่รวมตัวเป็นชุมนุม แล้วพัฒนาไปสู่การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียน
http://www.skr.ac.th/link/ay/index.html

รร.สวนกุหลาบ รังสิต

อักษรย่อ ส.ก.ร. (S.K.R.)
ชื่อภาษาอังกฤษ Suankularbwittayalai Rangsit School
วันสถาปนา 3 มีนาคม พ.ศ. 2536
สีประจำสถาบัน   ชมพู-ฟ้า
สีชมพู  เป็นสีประจำวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สีฟ้า เป็นสีประจำวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถฯ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นสุพรรณนิการ์

ตราประจำโรงเรียน :
                 เป็นรูปหนังสือมีไม้บรรทัดดินสอปากกาคั่นอยู่ หน้าปกหนังสือมีพระเกี้ยวยอดและอักษรย่อ จ.ป.ร. ด้านขวามีช่อดอกกุหลาบมุมซ้ายล่างมีริบบิ้นผูกช่อดอกกุหลาบ ซึ่งมีตัวหนังสือกำกับว่า “โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ” ด้านบนปรากฏมีปรัชญาและคติพจน์ “สุวิชาโน ภวํ โหติ” ด้านล่างมีคำแปลว่า “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ"
     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี   เขต 1 ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน ศุภาลัยบุรี หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โดยคุณประทีป ตั้งมติธรรม ศิษย์เก่าสวนกุหลาบ- วิทยาลัย ประธานกรรมการบริหารบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบที่ดินจำนวน 15 ไร่ เพื่อจัดตั้งโรงเรียน มัธยมศึกษาในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2536
     โดยมีแผนเต็มรูป 72 ห้องเรียน คือ ม.1 - ม.3 ชั้นละ 14 ห้องเรียน รวม 42 ห้องเรียน
ม.4 - ม.6 ชั้นละ10 ห้องเรียน รวม 30 ห้อง ในระยะแรกบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้อนุเคราะห์ให้ใช้ อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรีเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จนกว่าอาคารถาวรของโรงเรียนจะก่อสร้างเสร็จ โดยไม่คิดค่าเช่า แต่ประการใด และยังได้บริจาครถตู้ 1 คันเพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน นับว่าคุณประทีป ตั้งมติธรรม และคณะกรรมการบริหารบริษัททุกท่าน เป็นผู้มีอุปการคุณ ต่อ โรงเรียนเป็นอย่างมาก กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 9 ชั้น งบ ประมาณ 69,395,920 แต่โรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแบบบางส่วน เพื่อประโยชน์ประโยชน์การใช้สอยและการเรียนการสอน โดยใช้เงินชมรม ผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สมทบจำนวนหนึ่ง รวมเป็นเงิน ค่าก่อสร้างกว่า 70 ล้านบาท ภายในอาคารเรียนมีห้องเรียนและ ห้องพิเศษต่างๆ รวม 94 ห้อง ติดตั้งลิฟท์ 4 ตัว โรงเรียนเข้าใช้อาคารหลังนี้ เมื่อต้นปีการศึกษา 2539
                                                         

                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน สถานศึกษา

ผลงานนักเรียน

สุดยอดนักกีฬา สกร.

การแข่งขันทักษาภาษาญี่ปุ่น